Samen groeien

Visie 2014-2018 van de samenwerkingsgemeente De Lichtzijde

De Lichtzijde ontstond in 2006 uit het samengaan van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zoetermeer, wat een bijzondere en spannende stap was. We voelen ons sinds ons ontstaan erg gezegend: de integratie is vormgegeven, grenzen tussen de twee gemeentes vervaagden, veel nieuwe initiatieven zijn gestart, er is een nieuw gebouw betrokken en de gemeente is gegroeid in aantal. Na deze periode van opstarten van de samenwerkingsgemeente, is er nu een nieuwe fase aangebroken. Hierbij past ook een nieuw visiedocument. De komende vijf jaar richten we ons op het samen groeien in geloof en liefde, persoonlijk en als gemeenschap.

Identiteit – Wie zijn wij?

De Lichtzijde is een gemeenschap van mensen die samen willen groeien in geloof door de genade van Jezus Christus, die we leren kennen uit de Bijbel.[1]

Missie – Wat is onze taak?

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden, volgen en verkondigen.

Visie – Wat is ons verlangen?

Het is ons verlangen om samen te groeien als discipelen van Jezus. Groeien in liefde voor God, voor elkaar en de wereld om ons heen (zoals Jezus ons leerde[2]).

 

Om die groei te stimuleren zullen de kerkenraad, de taakgroepen en commissies in hun beleid aandacht besteden aan:

 • Discipel zijn
 • Samen zorg dragen – doelgroepen
 • Samen zorg dragen – geografisch
 • Een licht zijn voor de omgeving
 • Groeien in geestelijk leiderschap
 • Inspirerende samenkomsten
 • Toerusting om te groeien
 • Randvoorwaarden: communicatie en kerkgebouw
 • Kerkverband en samenwerking

Deze speerpunten worden in de rest van het document uitgewerkt.

Discipel zijn

 In navolging van de oproep van Jezus[3] wil De Lichtzijde mensen binnen en buiten de gemeente stimuleren en bijstaan om te leven als discipel. Een discipel is iemand die, met vallen en opstaan, Jezus liefheeft als zijn Heer. Iemand die door Jezus is uitgekozen om Hem in gehoorzaamheid te dienen en biddend te leven.[4]

Leven als discipel betekent dat we ons geliefd weten door Jezus, laten leiden door het Woord van God en laten inspireren door de heilige Geest.

We willen discipelen toerusten om

 1. -          te leven vanuit de vergeving van Jezus en van Hem hun heil van te verwachten
 2. -          in woorden en daden hun geloof te delen met mensen om hen heen
 3. -          hun geestelijke gaven te ontdekken en actief te ontwikkelen
 4. -          in hun dagelijks leven een toegewijd christen te zijn en dat te laten zien door trouw, zuiverheid en verantwoordelijkheid.

 

Samen zorg dragen – doelgroepen

Groeien in geloof kun je niet alleen, daarvoor hebben we elkaar van God gekregen. Naast de samenkomsten met de hele gemeente zijn kleine groepen nodig om elkaar daadwerkelijk te kennen en naar elkaar om te zien. De Lichtzijde wil het bestaan van kleine groepen stimuleren, ondersteunen en mogelijk maken.
Dit kunnen groepen zijn die iets delen met elkaar, bijvoorbeeld leeftijd, interesse of geslacht. Maar God geeft ons ook de opdracht om mensen op te zoeken en lief te hebben met wie we van nature geen overeenkomst of klik hebben.  
De Lichtzijde is een diverse gemeenschap. Twee specifieke aandachtsgroepen zijn de jeugd en de ouderen.  In onze zorg voor hen sluiten we aan bij hun dynamiek, levensvragen en ontwikkelingen. Naast het huidige jeugdwerk ontwikkelen we beleid gericht op de senioren. Daarnaast willen we alle verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente nadrukkelijk met elkaar in contact brengen door uitwisseling en ontmoeting.
Als we zo gezegend worden dat onze gemeente blijft groeien, houden we in de gaten dat dit geen afbreuk doet aan het kennen van en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Samen zorg dragen - geografisch

Niet iedereen kan of wil deelnemen aan een kring, groep of vereniging. Toch is het onze roeping om naar iedereen om te zien. Daarom zijn de wijken belangrijk. Via de aansturing van een wijkouderling of wijkdiaken geven we liefde aan mensen die anders buiten de boot vallen.

 

Ook praktische hulp kan via deze geografische aansturing plaatsvinden. Zo stimuleren we mensen om zorg te dragen voor anderen in hun directe omgeving. Het wijkteam kan hierin een spilfunctie vervullen. Het zorgt ervoor dat er aanspreekpunten zijn, lokaal initiatief wordt genomen, dat mensen voor elkaar bidden, etc.

 

Naast de aandacht voor eigen gemeenteleden willen we als gemeente een herberg zijn voor de wijk waarin de kerk staat en voor de stad waar we wonen. Mensen van buitenaf die behoefte hebben aan hulp en aandacht moeten weten dat we er zijn en dat we ook naar hen willen omzien. Ze mogen in de kerk een plekje vinden om rust, liefde en vrede te ontvangen.

 Een licht zijn voor de omgeving

Samen groeien betekent ook dat we uiting geven aan ons verlangen om het licht van Christus te laten schijnen voor mensen die Jezus nog niet volgen. Dat licht wordt vooral zichtbaar in ons persoonlijke leven. Als er iemand tot geloof komt, is dat een wonder van God. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat wat we uitstralen naar bijvoorbeeld buren, klasgenoten, familie of collega’s door God gebruikt wordt om dat wonder tot stand te brengen. In de samenkomsten, de kleine groepen, de wijken en op andere manieren willen we elkaar toerusten om te getuigen in woord en daad.

Naast het persoonlijke getuigenis zijn er ook structuren en organisaties die als doel hebben om het licht te laten schijnen voor de mensen buiten de kerk, bijvoorbeeld Perron 28, Just4You en stichting De Haven. Dit soort initiatieven zijn wezenlijk voor ons gemeente-zijn en onze roeping, daarom willen we hier in een apart document een visie voor ontwikkelen, in samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv).

 

Groeien in geestelijk leiderschap

Het omzien naar elkaar is een roeping voor elk gemeentelid. De ambtsdragers van de gemeente (predikanten, ouderlingen en diakenen) zijn aangesteld om de gemeenteleden hierin te begeleiden, stimuleren en faciliteren.
De leiding van de gemeente heeft het verlangen om naast de nodige zakelijke kwesties zich vooral bezig te houden met de kern van gemeente-zijn. Ze willen als herders de gemeenteleden stimuleren in hun geloofsgroei. Door de huidige opzet en volle agenda's wordt dit soms gemist. In de manier waarop de kerkenraad functioneert wordt daarom gezocht naar wegen om het geestelijk leiderschap van de kerkenraadsleden beter tot zijn recht te laten komen. We zoeken naar structuren die passen bij de visie die we hebben.
Naast een predikant kan er in de toekomst ook gedacht worden aan één of meerdere professionele werkers die zich op een bepaald taakgebied richten.

Inspirerende samenkomsten

De samenkomsten van de gemeente zijn bedoeld om God te eren en te groeien in geloof en liefde.
De prediking is Bijbelvast, toegesneden op het dagelijkse leven en bevat een uitdagende boodschap. Belangrijk in onze diensten zijn schuldbelijdenis, genadeverkondiging, getuigenis en lofprijzing.
Soms zal de dienst gekenmerkt worden door enthousiasme, soms door ingetogenheid. De liederen komen uit de traditie van de kerk en ook hedendaagse christelijke muziek heeft een plek in onze gemeente. We willen graag dat de boodschap van de dienst ieder in het hart raakt. Daarbij beseffen we dat de beleving van mensen kan verschillen. Maar we hebben oog voor iedereen, jong of oud, buitenstaander of gemeentelid.
Na de ochtenddienst zal er structureel gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. Zo kunnen we delen wat ons bezighoudt en met anderen meeleven.
We hebben als gebruik om elke zondag twee diensten te beleggen. Sinds enige jaren wordt de middagdienst samen met de GKv georganiseerd. We gaan dit evalueren en ons bezinnen op de invulling en eigenheid van de middagdiensten.

Toerusting om te groeien

De heilige Geest wil mensen inschakelen en hun gaven laten groeien en tot bloei brengen. Daarom willen we gemeenteleden betrekken bij activiteiten en hun taken en verantwoordelijkheden geven die bij hen passen.
Veel mensen in De Lichtzijde hebben talenten die ze graag voor anderen willen inzetten. De beschikbare kennis en vaardigheden worden geïnventariseerd en actief ingezet. Zo wordt iedereen door de Geest gebruikt tot opbouw van de gemeente en iedereen weet op wie hij een beroep kan doen, bijvoorbeeld bij cursussen en projecten.
Om te kunnen groeien is voeding, ofwel toerusting nodig. We ontwikkelen verschillende mogelijkheden om te kunnen groeien als christen en elkaar bekwaam te maken voor de taak die we hebben. Het gaat om diverse soorten toerusting zoals:
-    Opleiding en begeleiding van de ambtsdragers
-    Inhoudelijke ondersteuning van kleine groepen
-    Toerusting voor wijkgericht werk
-    Persoonlijke begeleiding/coaching
-    Een databank van kennis en methoden

Randvoorwaarden: communicatie en kerkgebouw

Om samen te groeien en als een eenheid te functioneren, is heldere communicatie een noodzakelijke voorwaarde. Dit onderwerp zal structureel aandacht krijgen. De huidige communicatievormen zullen daarbij tegen het licht worden gehouden, toekomstige vormen en manieren van communicatie zullen worden afgestemd op de behoefte van de gemeente.
We zijn dankbaar dat we een eigen kerkgebouw hebben. Mogelijk lopen we in het komende decennium tegen een alternatief aan waarbij we beter kunnen inspelen op de verwezenlijking van onze visie. Het huidige gebouw is niet duidelijk zichtbaar in de wijk en er zijn weinig mogelijkheden tot uitbreiding. Daarom doen we geen lange termijn investeringen in het pand. Wel gaan we, indien nodig, beperkte aanpassingen doen om aan de huidige behoeftes te kunnen voldoen.

Kerkverband en samenwerking

Samen groeien doen we met gelovigen van verschillende kerkverbanden. Hierin willen we beantwoorden aan de roeping die God ons heeft gegeven om één te zijn.  
De eenheid met mensen van diverse kerkelijke achtergronden helpt ons om te groeien in geloof, het scherpt ons en biedt mogelijkheden door een bundeling van gaven en inzichten. Met gelovigen van verschillende kerken willen we samen naar buiten treden en de mensen in Zoetermeer bereiken met het evangelie.
Onze federatiegemeente maakt deel uit van het kerkverband van de CGK en de NGK. We waarderen en respecteren de historie en identiteit die onze kerkverbanden ons geven. Discussiepunten die er zijn overschaduwen niet de waarde die we aan onze kerkverbanden hechten. We willen meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden en ondersteuning die beide kerkverbanden bieden. Op onze beurt nemen we onze verantwoordelijkheid door bij te dragen aan de waarde van het kerkverband.
Met onze zusterkerk, de GKv, gemeente van het Kompas, werken we samen op punten waar we elkaar kunnen verrijken, bijvoorbeeld toerusting, onze missionaire roeping en de samenkomsten. We willen werken aan een goede structurering en uitvoering van de samenwerking, met ruimte voor elkaars eigenheid. We waarderen onze zusterkerkrelatie, maar streven voorlopig niet naar formalisering van de samenwerking  met de GKv door de vorming van een federatie.

Tot slot

Een visie is als een inspirerende droom. Als we er alleen mee aan de slag gaan, blijft het een droom. Daarom brengen we voor alles de gemeente in gebed en belijden we aan het eind van dit visiedocument:

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. (Psalm 127: 1)

En we gaan vol vertrouwen de komende jaren tegemoet:

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. (Efeziërs 3: 20-21)

 


[1] We lezen de Bijbel in de traditie van de Reformatie. Een betrouwbare samenvatting van de Bijbelse boodschap vinden we in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

[2] Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (Matt. 22: 37-39)

[3] Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. (Matt. 28: 19)

[4] Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (Joh. 15: 16)

[5] Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. (1 Kor. 12: 13)

[6] Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matt.5:16)

[7] Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. (Joh. 17: 21)

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries