Voor bijzondere samenkomsten wordt vaak een symbolische bloemschikking gemaakt. Hier kun je deze schikkingen nog eens terugzien en de uitleg erbij lezen.

2013

 

Kerst

kerst1013 1

kerst1013 2

Maria vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam “God redt”. Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid. Bij de stam die in het bloemstuk verwerkt is, zien we witte bloemen deze staan voor zuiverheid en onschuld. Tere witte bloemen verbinden de oorsprong, de wortels, met de toekomst. Mooi en tegelijk zo kwetsbaar in het nieuwe leven.

Advent  advent2013

Advent is een tijd van verwachten. In de Adventstijd steken wij wekelijks één kaars aan. In de woorden van de oude profeet Jesaja vinden we bemoediging en zeggen elkaar toe: ‘Het wordt licht’, ook al breekt in de natuur de donkerste tijd aan.

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

De bloembol, als beeld van verwachting van nieuw leven. Deze begint al wat uit te lopen. ‘Maak een nieuw begin’ (Joh. 1 : 19-28).

De klimopranken rond de stronk laten zien: ‘God laat zijn mensen niet in de steek’. Klimop staat voor trouw.

De ster steekt boven de schikking uit en staat stil bij het licht.

 Pinksteren  pinksteren2013

De kleur rood verwijst naar Gods Geest, die mensen in vuur en vlam zet. De Heilige Geest inspireert mensen op verschillende manieren, daarom is ook gekozen voor diverse tinten rood.

In de schikking zijn verschillende soorten bloemen gebruikt om aan te geven, dat wij mensen ook zeer verschillend zijn. De Heilige Geest wil ieder mens aanspreken in “zijn/haar eigen taal”.

De goudkleurige en rode doeken om de schikking symboliseren Gods trouw. Zijn trouw bindt ons samen.

 Pasen  Pasen2013

Houd dan de lofzang gaande

De bloemen op deze Paasdag laten vrolijke kleuren zien. Dat heeft te maken met het goede nieuws dat Jezus leeft.

De slingers zijn bedoeld als afsluiting van de kalender waar wij in de 40-dagen tijd mee bezig zijn geweest: ‘Van rouwgewaad naar lofgewaad’. Vandaag wil het zeggen met de berijmde Psalm 107 vers 1 en 4:

Gods goedheid houdt ons staande, zolang de wereld staat!

Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat.

Al wie, door Hem bevrijd

uit ongastvrije streken,

naar huis werd heengeleid,

zal van zijn liefde spreken.

Laat ons nu voor de Heere

zijn goedertierenheid

toezingen en vereren

de God die ons bevrijdt.

Want wie zijn hulp verlangt,

Hem aanroept in gebeden,

Verlost Hij uit de angst

en leidt Hij tot de vrede.

2012

Stille week stilleweek2012 

Via Dolorosa
Stil staan wil ik bij Uw lijden, bij Uw sterven, dan mag ik weten
wie U bent, wat U deed.
Omdat het antwoord dan gegeven is.
Het geheim is openbaar geworden.
De stilte wordt opgeheven straks als het zondag wordt.

Het donkere paarse doek: duisternis.
Het kruis aan de muur: symbool van lijden.

De weg naar het kruis wordt gesymboliseerd door een spoor van rode rozen als teken van de
lijdensweg die Christus gaan moet.
Symbool van de rode rozen met doornen: lijden.
Tussen de rozen een schikking van mos, dat geeft de stilte weer.

Intrede Mark Rietkerk  bevest.mark 08

‘De kerk – daar zit muziek in’.

De bloemen in het boeket zijn van eenzelfde kleur.
Wit, vanwege het feestelijke karakter van deze dienst.
Toch allemaal iets verschillend. Zeker van vorm.
Zo vertegenwoordigen zij ons als leden van de kerk.
Wel verschillend maar we hebben iets dat ons bindt, namelijk het zoeken en vinden van God in ons leven en mét Hem te mogen leven.

Muziek is ‘bewegen’
Noten op de balk staan niet in een rechte lijn, maar bewegen op en neer.
Dat geeft melodie.
Muziek maakt ook het kerkelijke- en geloofsleven minder statisch.
Vrolijke noten en donkere tonen. Afwisselend.

Onze wens is dat jij de genade en liefde van God mag doorgeven aan ons allen.
Zijn troost als het leven moeilijk is, Zijn blijdschap bij mooie gebeurtenissen.

Daarvoor toegerust door God zelf, Vader, Zoon en Geest.

2009

Kerst  kerst2009

Kerstfeest vieren is gedenken, dat God in Jezus mens geworden is.

Hieruit spreekt Gods liefde voor een wereld vol duisternis.

In de schikking zijn de rode amaryllissen gebruikt om die liefde weer te geven. Ze staan te midden van het chaotisch bij elkaar gebonden hout, een beeld van de tijd waarin we leven.

Jezus, zijnde het Licht zelf, heeft de duisternis overwonnen. Het licht van de witte kaars is het symbool daarvan.

Kerstfeest vieren is ook een feest van hoop en verwachting.

De paarskleurige doeken, symbool voor inkeer tijdens advent, zijn vervangen door witte en goudkleurige doeken. Deze kleuren hebben betrekking op het feestelijke aspect van kerst en verwijzen naar de belofte voor de toekomst.

We mogen namelijk uitzien naar de dag, waarop de hemel nog een keer opengaat en Jezus zal verschijnen om alles nieuw te maken.

Advent  advent2009

Advent is een tijd van bezinning, gedenken en verwachten.

Marcus 1 beschrijft “het begin van het evangelie van Jezus Christus . Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie Ik zend Mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal, de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt recht zijn paden.

De kleur paars van de kaarsen en de doeken is de kleur van advent en staat voor nederigheid en inkeer.

Advent is de komst van de Messias, gedenken, dat de in het Oude Testament beloofde  Verlosser is gekomen, de Zoon van God: het licht voor de mensen.

Het hout in de schikking is chaotisch bij elkaar gebonden en is een afspiegeling van de tijd waarin wij leven. Een wereld, waarin, geweld, onrust en liefdeloosheid heerst. Het licht van de kaarsen schijnt erbovenuit en is een beeld van het getuigenis van Jezus: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft!

Advent betekentook verwachten en uitzien naar het moment waarop de hemel weer open gaat en Jezus Christus zal verschijnen om alles nieuw te maken.

De witte cyclamen duiden op het begin van vreugde en uitkijken naar de komst van de Heer.

Het mos en de hulsttakken in de schikking hebben de kleur van het levende groen, de kleur van hoop en verwachting.

Dankdag  Dankdag 09 01

In deze liturgische schikking zien we glas in verschillende hoogtes.

Het glas is gebruikt om de kwetsbaarheid van ons mensen aan te geven..

Onderaan staan vruchten en groenten om van te leven

en boven bloemen om van te genieten.

Vandaag zijn dat chrysanten met door de herfst gekleurd eikenblad.

Een lofzang op de schepping.

Een lied vol dank voor alles wat wij ontvangen.

Dank U Heer, voor al wat leeft

Dank voor alles wat Gij geeft:

Voedsel – vreugde - overvloed.

Gij zijt overstelpend goed!

Dank U wel voor al wat groeide,

Wind en wolken, licht en lucht,

Velden vol van goede vrucht,

Dank dat duizend bloemen bloeiden!

Startzondag  Startzondag 09 029

“Verheugd was ik toen ik hoorde ….”
Zo begint Psalm 122.

Dit horen, spreekt van een oproep: KOM
Wij worden geroepen om naar het huis van de Heer te komen en dat met blijdschap te doen.

Wij zijn blij in de kerk, wij weten dat we er mogen zijn, ieder op eigen wijze.
Daarom verschillende bloemen in lichte kleuren, vreugde!

De etages in de schikking laten zien dat God ieder inzet op een eigen plek. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Allen zijn wij afhankelijk van de zegen die God ons meegeeft voor onze taak. In het huis van de Heer wordt de zegen uitgedeeld en daarmee kunnen we op weg gaan in de vrede van God.
Vandaag staat daarbij Mark Rietkerk extra in de aandacht, maar wij weten dat wij allemaal Gods zegen mee krijgen.
Wij pakken met nieuwe energie en vreugde onze taak voor het komende seizoen weer op.

Het geven van de zegen wordt verbeeld door de tak die over de schikking buigt.

Het groen in de schikking laat de trouw zien waarmee God Zijn kinderen altijd weer zal vergezellen. 
Hij gaat met ons mee op pad.

Pinksteren  Pinksteren2009

Het thema van de schikking is de kracht van Gods Geest gebaseerd op de tekst uit Handelingen 2:1-18.

Lucas beschrijft in dit bijbelgedeelte de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen.

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden. In de schikking zijn de drie heleconia’s daarvan het beeld.

De anthuriumbloemen vangen als het ware het vuur op en laten de vrucht daarvan zien.

In deze bloemschikking staat de kleur rood centraal en verwijst naar vuur en bezieling. God wil met zijn Geest in ons hart wonen.

De Bijbel spreekt van Gods liefde en trouw, zichtbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. De hedera is het beeld van trouw en eeuwig leven.

In de schikking is ook de kleur wit verwerkt, de kleur van vreugde en feest.

Vandaag mogen we rondom 14 jonge mensen staan en getuige zijn van de belijdenis van hun geloof.
De schaal op het witte doek is gevuld met een veelvoud van 14 rozen.
Naast ieder, die belijdenis doet staat een andere gelovige. Hierin zien we dat Gods heilsplan voor deze wereld doorgaat.

Pasen  Pasen 2009

Jezus toont vandaag Zijn handen. Zij getuigen van het werk dat door God is goedgekeurd en van de beloning die Jezus daarvoor krijgt.

Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. De steen voor het graf hield Hem niet tegen.

De witte lelie symboliseert genade, vergeving, die God door het werk van Jezus aan ons mensen wil geven.

Wij vinden vaak nog ‘stenen’ en ‘prikkeldraad’ op onze levensweg.

Jezus wil die wegnemen als wij ons vertrouwen op Hem stellen.

Gaan wij lijken op de narcissen, door deze goede boodschap rond te bazuinen in onze omgeving?

Stille zaterdag  Stille zaterdag 2009

Het lichaam van Jezus is door vrienden in het graf gelegd. Gewikkeld in linnen doeken.

De handen rusten. Ze spreken van het werk dat klaar is.

Wij inmiddels, verwachten zijn opstanding.

Voor ons breekt het licht door aan de horizon

Goede vrijdag  Goede vrijdag 2009

Op Goede vrijdag werden de handen van Jezus doorboord.

Ze spreken van het werk, dat Hij bezig was te volbrengen.

Hij werd aan het kruis geslagen om voor ons de weg vrij te maken naar God de Vader.

De treurende takken, de stenen en het prikkeldraad spreken van het lijden dat Jezus hiervoor moest verdragen

 Witte donderdag  Witte donderdag 2009

Op de avond van Witte donderdag denken wij aan de delende handen van Jezus. De handen spreken van het werk dat Hij zou gaan doen.

Brood en wijn deelde Jezus op de avond voor Hij werd gevangen genomen.

De paarse kleur van de violen vertelt van boete en ingetogenheid.

De uitlopende tak is gebonden door het prikkeldraad. Zo is het leven van Jezus gebonden aan het werk dat hij voor ons moest doen, lijden en sterven.

 Biddag  Biddag 09 02  

Van zaad tot plant, van bloesem tot vrucht, van klein naar groot.

Voor groei hebben zaden, planten en gewassen licht en water nodig.

Ook wij mensen hebben bij ons werk licht en water nodig:

Het Licht van God’s Woord en het levende water dat ons door en in Jezus Christus wordt aangereikt.

Met de overgang van winter naar lente ontvouwen zich blad en bloem. Groeikracht openbaart zich in leven dat vernieuwt.

Nieuw leven ontspruit.

Onze bede vandaag is voor wasdom en levenskracht:

“Heer, het werk van onze handen, zegen dat”.

De gele kleur van de narcissen symboliseert hoop en verwachting op God’s zegen over onze dagelijks werk.

 Afscheid Johan Weij  Weij 01  

De schikking herinnert aan het moment van intrede in de gemeente van Zoetermeer in 1999.

Ook nu witte lelies, die zuiverheid verbeelden.

Daarmee wensen wij jullie toe dat je in zuiverheid verder trekt om in een volgende gemeente dienstbaar te zijn.

Blauw/paarse bloemen die ons door hun kleur doen denken aan de hemel, God die daar woont en met ons meereist, waarheen wij ook gaan.

De Bijbel, het Woord van God waaruit wij leven, staat naast de schikking.

Het Woord gaat met jullie mee, maar blijft ook in de gemeente van Zoetermeer achter.

De totale schikking en het beeldje daarin heeft de vorm van een dauwdruppl. Zij symboliseert het nieuwe begin. De nieuwe dag.

Een frisse start in jullie leven op een andere plaats.